Bản Giốc 2013

Ninh Bình

Cô tô – Vân Đồn

Apachai 2013

Vacation – Da Nang

Ha Giang

Summer 2012 – Sapa

Days off in Tam Dao

Autumn in Cat Ba

My trip to Nghe An